Menu
Překladač (translate)
Drobečková navigace

Úvod > Referenční akce

Referenční akce

Viz soubor Reference.  Reference

Referenční akce roku 2015
 
Referenční akce roku 2014

DEZA, a.s. – výroba a dodávka spalovacího zařízení pro využití druhotného energetického zdroje.
Rozsah:
Vypracování projektové a technické dokumentace:

-    Basic design v rozsahu potřebném pro řádné zpracování projektu pro provádění stavby
-    Výrobní (dodavatelská) dokumentace k zařízením dodávaných zhotovitelem.
-    Dokumentace k individuálnímu a komplexnímu vyzkoušení.
-    Průvodní technická dokumentace všech nových zařízení
-    Pasporty vyhrazených technických zařízení.
-    Doklady a certifikáty vyžadované ČSN a zákonnými předpisy vztaženými k charakteru a funkci prováděné stavby
-    Doklady osvědčující provedené zkoušky a revize
-    Prohlášení o shodě na dodávaná zařízení v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění.

 Inženýrská a kompletační činnost

-  Technický dozor při instalaci a napojení předmětu díla na stávající rozvody
-  Školení personálu Objednatele před zahájením komplexních zkoušek
-  Uvedení předmětu díla do zkušebního provozu
-  Odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při individuálním a komplexním vyzkoušení a zkušebním provozu   
    předmětu díla
-  Záruční servis v rozsahu smlouvou stanovených záruk postupem dle vzájemně odsouhlaseného reklamačního řádu,
    jehož oboustranný podpis je podmínkou předání a převzetí díla.

Provedení díla formou dodávek hrazených zhotovitelem
-  Převzetí v místě dodání, doprava a manipulace s dodávkami až do místa plnění předmětu díla
-  Provedení úplné dodávky a instalace předmětu díla v místě plnění včetně jeho zprovoznění
-  Provedení všech zkoušek a revizí v souladu se schválenou dokumentací individuálního a komplexního vyzkoušení
-  Likvidace odpadů vzniklých při dodání a instalace předmětu díla.

10/2013 - 1/2015

 BMH spol.s.r.o. - výroba, dodávka a výměna části tlakového celku kotle  POlycomp.
Rozsah:
-        demontáž zadního teplovodního potrubí za kotlem
-        demontáž zadního oplechování a izolací kotle
-        demontáž hořáku a předních vrat kotle
-        demontáž žárových trubek kotle odpalováním a frézováním
-        demontáž přední trubkovnice kotle
-        vyčištění kotle od usazenin
-        příprava stykových ploch pro svařování přední trubkovnice
-        montáž nové přední trubkovnice - stehování
-        montáž nových žárových trubek – stehování
-        provedení rozměrového měření před svařováním
-        svařování přední trubkovnice
-        postupné svařování žárových trubek
-        provedení tlakové zkoušky
-        po úspěšné tlakové zkoušce zpětná montáž izolací a oplechování zadní stěny
-        montáž předních vrat kotle a hořáku
-        předání atestů, oprávnění, osvědčení a protokolů.

2/2014

 Ing. Jan Kaluža – výroba a dodávka kotle na slámu.
Rozsah:
-        Výroba a dodávka teplovodního kotle na spalování slámových balíků
-        Instalace teplovodního kotle
-        Instalace cyklonového odlučovače tuhých látek
-        Usazení komínu
-        Výroba a dodávka rozdělovače a sběrače topné vody
-        Provedení izolace a oplechování PZ plech akumulační nádrže, spalinovodů a potrubí
-        Předání a převzetí díla.

2/2014 - 6/2015

 Teplo Břeclav s.r.o. – instalace hořáku Weishaupt WG30N/1-C.
Rozsah:
-        Úprava čel kotle KDVE25 včetně materiálu pro nový hořák
-        Demontáž a montáž hořáku, elektromontáž včetně materiálu
-        Revize a projekt elektro
-        Uvedení do provozu
-        Zaškolení obsluhy
-        Předání a převzetí díla.

3/2014

TON-ENERGO a.s. – dodávka a montáž parního kotle 8t/hod s protiběžným roštem a pohazovačem.
Rozsah:
-        Výroba a dodávka kotle VK vč. výstroje a napájecí nádrže
-        Montáž kotle
-        Uvedení kotle do provozu
-        Dodávka elektroinstalace a MaR
-        Dodávka vyzdívek a izolací
-        Dodávka dopravních a montážních mechanizmů
-        Provedení garančních zkoušek
-        Předání a převzetí díla.

4/2014 - 5/2015

 Česká zbrojovka a.s. - oprava ventilátoru FM pro kotel OKP 12.
Rozsah:
-        Vyhotovení projektu elektro
-        Dodávka technologických dílů a materiálů
-        Demontážní a montážní práce
-        Seřízení a uvedení do provozu
-        Předání příslušné dokumentace
-        Předání a převzetí díla

5/2014

Iromez, s.r.o. – výměna žárových trubek tlakového celku kotle THD-2AK.

5/2014

Alstom s.r.o. – výroba a dodávka opraporkovaných trubek pro 6 kotlů – Projekt DeNOx Mělník.

6/2014

ŽĎAS, a.s. – úprava parního potrubí K3.
Rozsah:
-        Přemístění parní clony  DN 150 z bodu „A“ do bodu „B“
-        Dodávka a montáž propojovacího potrubí prům.108/8 v délce 6m
-        Dodávka a montáž trubkového oblouku 90° prům.108x8
-        Vsazení  1ks šoupátka DN 150/100 do parovodu prům.159x10   2x těsnění
-        Vsazení 1ks šoupátka DN100/100 do parovodu prům.108x8       2x těsnění
-        Osazení návarku do parovodu s ventilem přovařovacím DN 15/100,kondenzační smyčkou a tlakoměrem
-        Předání a převzetí díla.

7/2014

Cukrovar Vrbátky, a.s. – rekonstrukce přehříváku páry pro kotel 25t/hod.
Rozsah:
-        Výroba a montáž přehříváku
-        Výroba a montáž parního dómu včetně 6+6ks propojovacích trubek
-        Výroba a dodávka vstupní a výstupní komory bez zástřiku  kotle včetně 6ks propojovacích trubek
-        Demontáž kondenzátoru a úprava napojení napájení
-        Dodávka a montáž automatického odluhu fy. Spirax sarco
-        Demontáž oplechování, izolací vyzdívek a přehříváku páry s komorami
-        Demontáž 4+4ks vstupních a výstupních propojovacích  trubek přehříváku
-        Demontáž vstupní a výstupní komory přehříváku včetně 76 ks hadů
-        Montáž parního dómu včetně propojovacích trubek do bubnu a komory přehříváku
-        Montáž výstupní komory páry z kotle s propojovacími trubkami do výstupní komory přehříváku
-        Zkouška těsnosti a pevnosti za účasti revizního technika
-        Montáž nových vyzdívek, izolací a stávajícího oplechování
-        Inženýrská činnost - výkresová dokumentace, atesty, oprávnění, osvědčení, technologický postup opravy a 
         svařování.

8/2014

Moravskoslezské cukrovary, a.s. – oprava redukční stanice páry a prostoru spalin kotle.
Rozsah:
-        Dodávka a montáž redukční řady
-        Montáž žáruvzdorného plechu u stropu hlavního bubnu kotle do stávajícího kotle K3
-        Provedení tlakové zkoušky
-        Předání a převzetí díla.

8/2014

SP Power s.r.o. – výroba částí tlakového celku pro akci „Výhyby pro práškové hořáky 12 a 13“ v Plzeňské energetice a.s.

8/2014

ELRAM JS s.r.o. – oprava automatiky hořáku AVP 5.
Rozsah:
-        Dodávka technologických dílů a materiálů
-        Montážní práce
-        Spuštění nového systému a seřízení hořáků
-        Dodávka projektu a revíze elektro
-        Provedení funkčních zkoušek za účasti TIČR
-        Uvedení do provozu
-        Předání a převzetí díla.

9/2014

Zásobování teplem Vsetín a.s. – oprava výstupního dílu páry kotle R 16.

9/2014

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk – oprava spalinového výměníku tepla.

9/2014

Vězeňská služba ČR – oprava plynového hořáku.

9/2014

 CTZ s.r.o. – oprava odstruskovače.
-        Výměna vložky dna odstruskovače z plechu HARDOX 450
-        Výměna stíracího břitu z plechu HARDOX 500
-        Předání a převzetí díla.

9/2014

Agrosilo Fryčovice s.r.o. – dodávka a montáž hořáku.
Rozsah:
-        Výroba redukce
-        Demontáž původního hořáku
-        Montáž nového hořáku
-        Napojení plynové řady
-        Zapojení automatiky
-        Spuštění do provozu
-        Zaškolení obsluhy
-        Dodávka projektu a revize elektro
-        Revize plynu
-        Provedení tlakové zkoušky
-        Provedení autorizovaného měření spalin
-        Uvedení do provozu
-        Předání a převzetí díla.

10/2014

Metso Minerals s.r.o. – modernizace hořáků.
Rozsah:
-        Demontáž stávajícího hořáku
-        Montáž nového hořáku
-        Provedení revize elektro
-        Uvedení hořáku do provozu
-        Předání a převzetí díla.

10/2014

RAVOZ spol. s.r.o. – dodávka a montáž 3 ks hořáků WG 30 N/1-C.
Rozsah:
-        Dodávka a montáž tří kusů hořáků WG 30N/1-C
-        Dodávka a montáž příslušenství hořáků
-        Dodávka a montáž plynoměru a filtru
-        Dodávka a montáž plynového potrubí k hořákům včetně manostatů ukončeného kulovým kohoutem 2“ u pražiče
-        Dodávka hořákových skříní kde budou umístěny kontrolky a ovládací prvky hořáku
-        Elektrické propojení hořáku
-        Uvedení hořáku do provozu
-        Předání a převzetí díla.

11/2014

RAVOZ spol. s.r.o. – dodávka spalovací komory a rekuperátoru spalin.
Rozsah:
-        Výroba a dodávka spalovací komory pro přímý ohřev vzduchu pro pražič sladu
-        Dodávka a montáž hořáku a ovládací hořákové skříně
-        Po provedené montáži, napojení hořáku na plyn a elektroinstalaci
         a zprovoznění ostatní technologie pražiče bude na výzvu kupujícího provedeno uvedení hořáku do provozu a
         seřízení spalování     
-        Zaškolení obsluhy provozovatele
-        Výroba a dodávka rekuperátoru pro pražič sladu PS 2000
-        Instalace rekuperátoru pro získávání odpadního tepla
-        Předání a převzetí díla.

11/2014

Referenční akce roku 2013

Teplárna Otrokovice, a.s.

– výroba a dodávka regulačního ústrojí ventilátoru kotle K3;

4/2013

 Žďas, a.s. – oprava tlakového celku parního kotle K7, výrobce ČKD DUKLA OKP-25.
Rozsah:

- výměna čelní trubkové stěny mezi horním a spodním bubnem;
- výměna části membránové stěny za přehřívákem (ve směru toku spalin) mezi horním a spodním bubnem, 
  včetně výhybů vstupu za přehřívákem;
- výměna celého trubkového svazku mezi horním a spodním bubnem;
- výměna membránové stěny dělící I. a II. tah kotle;
- demontáž a zpětná montáž vestavby horního bubnu;
- doprava, ing. činnosti a vystavení dokladů a protokolů po opravě;

7/2013       

SP Power s.r.o.
– výroba částí tlakového celku pro akci „Náhrada 2ks práškových hořáků kotle K1 za nízko emisní“ v Plzeňské energetice a.s.

1. Výroba a dodávka výhybů pro 2ks práškových hořáků (celková hmotnost dodávky – 3112 kg);
2. Vystavení atestů, protokolů a oprávnění.

7/2013

- výroba částí tlakového celku pro akci „Náhrada stávajících olejo-plynových hořáků kotle K3 v Plzeňské energetice a.s.

1. Výroba a dodávka výhybů pro 2ks práškových hořáků (celková hmotnost dodávky – 1075 kg);
2. Vystavení atestů, protokolů a oprávnění.

7/2013

Žďas, a.s. – oprava automatiky hořáku RAY na kotli K7.
Rozsah:
- řídící jednotka Autoflame MK7/WL EVO;
- snímač tlaku plynu Autoflame;
- hlídač plamene UV Autoflame;
- jednotka měření spalin EGA Autoflame + spalinová sonda;
- rozvaděč elektro;
- elektroinstalace a uvedení do provozu;
- funkční zkoušky za účasti TIČR;
- projekce a revize elektro.

7/2013

 Moravskoslezské cukrovary, a.s. – dodávka a montáž automatického odluhu kotle K3(25t/hod 2,3 MPa, 380°C).
-  řídící jednotka odluhu;
-  vodivostní sonda odluhu;
-  odluhovací ventil s pohonem, DN 25, PN40, přírubový;
-  tlaková komora pro vodivostní sondu; 
-  ventil DN 25 PN 40, přírubový ruční 2ks; 
-  chladič vzorků;
-  montáž, uvedení do provozu;
-  napojení elektroinstalace do stávajícího rozvaděče.

7/2013                                                                                                                                                                                                                                                                   

GANED Energy s.r.o. přestavba parního kotle BK 6 na teplovodní kotel a výměna automatiky hořáku PHZ 420 v nemocnici Karviná.
Rozsah:
1. Přestavba kotle BK 6:
-  demontáž napájecího potrubí od kotle po čerpadlo;
-  demontáž čerpadla, vzorkovače vody, hladinoznaků, horní výstupní příruby, hlídání hladiny a zaslepení všech výstupů;
-  zhotovení a montáž výstupní příruby DN500/16 s vývody pro vstup a výstup vody (DN125/16);
-  provedení tlakové zkoušky;
-  vystavení protokolů, atestů, osvědčení a oprávnění.

2. Výměna automatiky hořáku PHZ 420:
- demontáž stávající automatiky, komponentů a elektroinstalace;
- dodávka montáž nové automatiky MA-2P ke kotli;
- dodávka a montáž hlídače plamene, manostatu vzduchu, manostatu plynu, servopohonu  vzduchu,  odvzdušňovacího  
  ventilu, zapalovacího ventilu a havarijního termostatu kotle;
- dodávka a montáž elektroinstalace včetně výměny silového rozvaděče kotle;
- teplovodní kotel bude mít nastavený výkon plynového hořáku na 2,5 MW;
- uvedení do provozu a zaškolení obsluhy;
- projekt a revize elektro;
- funkční zkoušky za účasti TIČR.

5/2013 

Cukrovar Vrbátky, a.s. – oprava roštu kotle VK-25t/hod.
Rozsah:
-        Demontáž přední stěny roštu kotle;
-        Demontáž obou polovin roštu;
-        Demontáž převodovky roštu a zadní hřídele roštu s výměnou ložisek;
-        Zpětná montáž zadní hřídele, kontrola a seřízení roztečí rozet, usazení převodovky;
-        Demontáž přední hřídele s výměnou levé krajní rozety;
-        Zpětná montáž přední hřídele, kontrola a seřízení roztečí rozet;
-        Vyvaření obroušení najížděcích nosů;
-        Postupná kompletace roštu s výměnou nových kladniček, vodící tyče budou otočeny;
-        Doplnění těsnících praporků na bočních komorách;
-        Seřízení roštu;
-        Zpětná montáž přední stěny;
-        Funkční zkouška roštu;
-        Dodávka a výměna pravých nahlíženích dvířek 400x300.

8/2013

ENERGO-PRO a.s. – dodávka 1 ks výměníkového chladiče sestávajícího z trubkovnic, přepážek, pomocných tyčí.
Rozsah:
-   válcování trubek CU do trubkovnic;
-   dodání přípravků pro provedení tlakové zkoušky;
-   vystavení protokolů, oprávnění a atestů od materiálů.

8/2013

TON-ENERGO, a.s. – vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení k možnosti výstavby nového kotle ve stávajícím objektu kotelny TON a.s., Bystřice pod Hostýnem vč. stavebního povolení.

12/2013

Moravskoslezské cukrovary, a.s. – výroba a montáž nádrže s odplyňovačem lehké šťávy.
Rozsah:
Ležatá kruhová nádrž o hlavním rozměru: ø3300 x 4590mm (D x L). V horní části osazena nadstavbou ø 1500, přírubami a návarky. Dodána bez plošin a žebříků.  
Celková přepravní hmotnost nádrže - 8354 kg.
Provedení tlakové zkoušky pod dohledem notifikované osoby.

7/2013

Tereos TTD a.s. – výroba ohříváku vody.
Rozsah:
-        demontáž stávajícího ohříváku;
-        montáž nového ohříváku;
-        provedení zkoušky těsnosti;
-        vystavení protokolů, osvědčení a oprávnění.

8/2013

SPH-SLUŽBY, s.r.o. – výměna trubkového tlakového celku kotle SHARS-1160.
Rozsah:
-        demontáž oplechování;
-        zhotovení posuvné konstrukce;
-        rozpojení a posunutí kotle od spalovací komory;
-        dodávka 100ks trubek Ø 76 x 3,2 – 1814mm, mat. 12021.1;
-        demontáž stávajících trubek;
-        montáž nových trubek;
-        zaslepení 4ks trubek v rozích obratové komory víčky mat. 11416;
-        zkouška těsnosti a pevnosti;
-        zpětná montáž kotle se spalovací komorou;
-        atesty od použitých materiálů, protokoly, osvědčení a oprávnění dle legislativy a ČSN.

8/2013

Moravskoslezské cukrovary, a.s. – výroba a dodávka nádrže na těžkou šťávu.
Rozsah:
Stojatá kruhová nádrž o hlavním rozměru: ø3000 x 4590mm (D x L). V horní části osazena nadstavbou ø 1600, přírubami a návarky. Dodána bez plošin a žebříků.  
Celková přepravní hmotnost nádrže – 12 738 kg.
Provedení tlakové zkoušky pod dohledem notifikované osoby.

8/2013

Moravskoslezské cukrovary, a.s. – oprava parovodu.
Rozsah:
-        montáž parního potrubí včetně konzol;
-        provedení tlakové zkoušky;
-        předání příslušné dokumentace.

9/2013

 VAMOZ – servis, a.s. – oprava kotlů K1 a K2 KDVE – 40.
Rozsah:
Díly pro Kotel K1:
1. Výměna těsnění vrat;
2. Výměna hadic vrat;
3. Výměna plynové řady k hořáku;
4. Výměna manostatu plynu;
5. Výměna ION elektrody;
6. Výměna servopohonu hořáku;
7. Uvedení kotle a hořáku do provozu;

Díly pro Kotel K2:
1. Výměna těsnění vrat;
2. Výměna hadic vrat;
3. Výměna plynové řady k hořáku;
4. Výměna  manostatu plynu;
5. Výměna ION elektrody;
6. Výměna servopohonu hořáku;
7. Výměna ústí a virníku hořáku;
8. Uvedení kotle a hořáku do provozu;

Go tlakové části kotle K2:
GO trubkovnice - výměna žárových trubek a rozviřovacích plechů.


I.J.M. Bohemia, a.s. –
výroba vodotrubného ekonomizéru DV80 o následujících parametrech:
- teplota spalin vstup 210-220°C;
- teplota spalin výstup 135°C;
- množství spalin při 220°C 4050m3/hod;
- přebytek vzduchu 1,15;
- teplota vody vstup 105°C;
- teplota vody výstup 132°C;
- výkon výměníku 80kW;
- hmotnost 270 kg bez izolace.

12/2013

 

Dalkia Česká republika, a.s. – oprava ohříváku napájecí vody pro kotel K3-4.
Rozsah:
- odvoz topné vložky na opravu po demontáži 48ks trubek;
- kompletní dodávka a výměna teplosměnných trubek;
- demontáž stávajících vík trubkovnice;
- tryskání stávajících vík, oprava přepážek vík trubkovnice;
- zpětná montáž stávajících vík trubkovnice;
- kompletní dodávka a výměna středových trubkovnic;
- tryskání čel trubkovnice;
- zpětná montáž;
- zkouška těsnosti.

12/2013

 Moravskoslezské cukrovary, a.s. – úprava tlakového celku bočních stěn kotle K2.
Rozsah:
- výroba a dodávka bočních stěn spalovací komory, včetně demontáže a montáže tlakového celku na jednom kotli;
- dodávka dokumentace (pevnostní výpočet, příloha paspartu a tlaková zkouška pod dohledem ITI);
- demontáž bočních stěn (trubky 2x 8ks);
- výroba a montáž  2x15ks trubek boční stěny včetně sběrných komor 2x (kruhový průřez);
- napojení na stávající bubny s úpravou osmi trubek, které jsou zaústěny do dvou bubnů; 
- vložení do kotle celkem 14 ks nových trubek v délce cca 5 m. - zvýšení výhřevné plochy kotle o 16 m2;
- snížení teploty plamene ve spalovací komoře, snížení tzv. nápeků popele na stěnách kotle a snížení emisí Nox.

Plánováno pro realizaci 2/2014


RAVOZ spol. s.r.o. –
dodávka spalovací komory pro přímý ohřev vzduchu pro pražič sladu s možnosti přisávání recirkulačního vzduchu z technologie, vyrobené ze žáruvzdorného plechu s vnější izolací s krytím pozinkovaným plechem;

Dodávka dospalovací jednotky aromatických uhlovodíků o výkonu 1500 kW pro spalování TOC ve spalinách z pražičů sladu;

Dodávka rekuperátoru spalin pro pražič sladu PS2000 pro získávání odpadního tepla odcházejících spalin.

Plánováno pro realizaci 4/2014.

Referenční akce roku 2012

Tereos TTD, a.s. – výroba a dodávka tlakového celku kotle K3
1/2012

RAVOZ spol. s.r.o. – dodávka spalovací komory                                                                                                              2/2012

Cukrovar Vrbátky a.s. – výměna přehříváku kotle VK25
2/2012

Teplo Břeclav s.r.o. – instalace 2ks  plynových hořáků Weishaupt
3/2012

RT Steel s.r.o. – výroba napájecí nádrže a odplyňovače
4/2012

RT Steel s.r.o. – výroba EKA a LUVA
4/2012

Precheza a.s. – dodávka a montáž hořáku AVP 10
4/2012 

SPH – SLUŽBY, s.r.o. – výroba, dodávka a montáž částí tlakového celku
5/2012

Moravskoslelzské cukrovary, a.s. – úprava bočních stěn tlakového celku kotle K1
6/2012

TENZA, a.s. – výroba a dodávka 4 ks rozdělovačů a 1 ks expandéru
6/2012

TON – ENERGO a.s. – výroba přehříváku kotle ČKD 120t/hod
8/2012

Chekka Sugar Rafinery S.A.L. – dodávka sestavy pro řízení automatického odluhu kotlů
8/2012

Moravskoslezské cukrovary, a.s. - vypracování projektové dokumentace na snížení příkonu kotelny
8/2012

Zásobování teplem Vsetín a.s. – oprava ohříváku vzduchu kotle RK8
8/2012

TENZA, a.s. – výroba 18 svařovaných T-kusů
9/2012

ČKD Praha DIZ, a.s. – výroba kotle a přehříváků
9/2012 

Školní statek Opava – stavební úprava kotelny okrasné zahrady
9/2012

Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. – vypracování projektové dokumentace na snížení příkonu kotelny
9/2012

Tereos TTD, a.s. – výroba a dodávka tlakového celku kotle K1
10/2012

Moravskoslezské cukrovary, a.s. – úprava tlakového celku bočních stěn kotle K3
10/2012

Chekka Sugar Rafinery S.A.L. – dodávka automatiky AST
11/2012

Chekka Sugar Rafinery S.A.L. – výroba a dodávka hadů přehříváku a příslušenství
12/2012

Referenční akce roku 2011

SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. – výroba drtiče škváry /připojovací rozměry 800x800), s převodovkou, s vodním chlazením, uložením hřídelí v jehlových ložiskách, vyhrnovací lopatou škváry, opancéřovaným plechem Hardox a výměnnými drtícími segmenty.                                                                                                                                                   01/2011

 RAVOZ, spol. s.r.o. – dodávka a montáž 5ks hořáků WG 30N/1-C (výkon 40 – 350 kW) s příslušenstvím.              
01/2011

 Thermoservis, spol. s.r.o. – generální oprava roštu kotle ČKD 25t/hod.                                                                         03/2011

 SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. – výroba drtiče škváry /připojovací rozměry 800x800), s převodovkou, s vodním chlazením, uložením hřídelí v jehlových ložiskách, vyhrnovací lopatou škváry, opancéřovaným plechem Hardox a výměnnými drtícími segmenty.                                                                                                                                                  03/2011
                                                                                                                                                                                           
Tereos TTD a.s. – výroba a dodávka tlakového celku kotle K2.                                                                                         
04/2011

 TEPLO BRUNTÁL, a.s. – oprava trubkovnic kotlů K1, K2, K3 – CV Květná2, Bruntál.                                                     05/2011

 Moravskoslezské cukrovary, a.s. – výroba a montáž nového Eka pro snížení teploty spalin a zvýšení účinnosti spalování na kotli K4. 
05/2011

Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. – výroba a dodávka tlakového celku kotle R 11,63MW výrobce ČKD Dukla Kolín.                                                                                                                                                     
06/2011
                                                                                                                                                                                                        
Chekka Sugar Rafinery S.A.L. – dodávka systému plynulé regulace hladiny vody v kotli na základě měření výšky hladiny, průtoku, teploty a tlaku páry.                                                                                                                                    
07/2011

Chekka Sugar Rafinery S.A.L. - dodávka 2ks kotlů typ VKP13.                                                                                          07/2011

 SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. – obnova dvou hořáků kotlů v kotelně Pomořany, Praha 12 (kompletní dodávka a montáž nových hořáků kotlů, včetně všech potřebných regulačních zabezpečovacích prvků hořáku).                        
07/2011

 České dráhy, a.s. – rekonstrukce horkovodního kotle K3 v uzlové kotelně Českých drah, a.s. v DKV Česká Třebová s cílem posílení výkonu uzlové kotelny.                                                                                                                                    08/2011

 ENERGO-PRO a.s. – dodávka 2ks vložek olejových výměníků tepla Aftercooler a Intercooler.                                     
09/2011

 Litovelská cukrovarní, a.s. – oprava uhelného kotle středotlakého parního, typ S2500 Slatina.                              
10/2011

SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. – výroba a dodávka drtiče škváry, odstruskovače                                                    
10/2011

ENERGO-PRO a.s. – dodávka 8ks olejových výměníků                                                                                                         10/2011

Referenční akce roku 2010

 

ALSTOMs.r.o. –Výroba a dodávka náhradních dílů kotle K4,dodávka a výroba přehříváku SH4 a náhradních dílů hadů SH4 z materiálu P91, dodávka a výroba trubek stropu SH1 pro Kafr Egypt.                                                                     01/2010

Školky Litomyšl spol. s.r.o. - Generální oprava havarijního stavu tlakového celku kotle typ PGV-100.                    
02/2010

Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. –Výroba a dodávka tlakového celku kotle R 11,63MW.         03/2010

RAVOZspol.s r.o. – Dodávka a montáž 3 ks hořáků WG 30 N/1-C, výkon 40 – 350 kW s příslušenstvím  pro spalování zemního plynu instalovaných na pražiči sladu RAVOZ, typ PS2000. Změna dispozičního řešení umístění rozvodů na pražiči sladu PS2000.                                                                                                                                                                03/2010

TENZA a.s.
–Výroba a dodání dílů tlakových částí kotle K4, pro akci „Generální oprava kotle K4“ v Teplárně Otrokovice a.s.                                                                                  
06/2010

Moravskoslezské cukrovary a.s.– Výroba a dodávka EKA 750kW pro K1, montáž EKA a konstrukce armatur a pojistných ventilů.                                                                                                                                                                        0
6/2010

Saint-GobinVerte s.r.o..–Generální oprava kotle BK-6,5t páry/hod. v kotelně závodu 01 S-GVertes.r.o. Litomyšl.   06/2010

METSO MINERALS, s.r.o.– Vypracování projektové dokumentace na výstavbu chladící podzemní nádrže,statistické posouzení podlahy haly pro stavbu Filtrační jednotky v hlavní hale slévárny.                                                                   07/2010

 Amplu Servis,a.s. – Výroba a dodávka 2 ks registrových komor pro Teplárnu Frýdek Místek.                                   07/2010

Tršická zemědělská a.s.– Provedení modernizace sušáren chmele TA900 a TA1300 v objektech č.2,3,4.  Jednalo se o demontáž stávajících hořáků a dodávku a montáž nových hořáků APH-M 25PZ, dodávku a montáž zabezpečovací řady hořáku sestávající z plynového filtru, ventilové baterie, manostatu plynu, manostatu vzduchu, regulátoru MRP a PT100. Výroba a dodávka spalovací komory TA 1300.                                                                                                                        07/2010

Cukrovary a lihovary TTD a.s. – Výroba a dodávka bočních stěn spalovací komory včetně demontáže a montáže tlakového celku na kotli K-2.                                                                                                                                                     
07/2010

MŽT Stavitelství a.s. –plynofikaceOKV Přerov Lověšice.1, montáž EKA, montáž konstrukce armatur a pojistnýchventilů.                                
08/2010

Cukrovary a lihovary TTD a.s. –Výroba, dodávka a montáž 12 ks ekonomizérů pro kotle K-2 a K- 3.Kompletní výměnatlakového celku šesti bloků EKA na jednom kotli č. 2 a č. 3včetně komor apropojovacích trubek mezi bloky. Výroba tlakového celku.                                                                                                                                                               08/2010

OPATHERM a.s.–Modernizace automatik AST1-MK5 Autoflamevýměnou za Mini MK7 nakotlích K1 a K2.Demontáž stávajících jednotek MK5,úprava rozvaděče promontáž jednotek MINIMK7/E, montáž jednotek MINI MK7/E anastavenísoftwaru, seřízení spalování akontrola všech regulačních ahavarijních prvků hořáku a kotle.               
08 /2010

BRANO a.s. - Generální oprava kotle KDVE-100.                                                                                                   
09/2010

TEPLÁRENSTVÍ TANVALD s.r.o. - Výměna stávajícího systému řízení hořáku AUTOFLAME MK5 za MINI MK 7 Evolution.                                                                                                                                                                                       11/2010

ILD CZ s.r.o. - Dodávka a instalace pneudopravy popílků od filtrů hnědouhelného horkovodního kotle K2 nainstalovaného v Aircaft Industries, a.s.                                                                                                                               
12/2010

CTZ s.r.o. - Provedení GO parního kotle Praga 8 tp/h formou výměny trubek kotle při zachování stávajících bubnů kotle, spodních komor a přehříváku páry. GO kotle provedena za použití membránové metody na vnější kleci tlakového celku kotle.                
12/2010

Referenční akce roku 2009

WOMBAT s.r.o. Brno –provedení výměny trubkového tlakového celku kotle KDVE-160 a dodávka hořáku Weishaupt-typWM-L20/3-A, provedení T.                                                                                                                              
02/2009

Moravskoslezské cukrovary a.s. Hrušovany nad Jevišovkou – dodávka hadů přehříváku páry v cukrovaru Vávrovice.                                                                                                                                                                                     
05/2009

Teplo Břeclav s.r.o. – dodávka a montáž plynových hořáků typ Weishaupt na kotelně G-18aG-19.                          06/2009

ČKD PRAHA DIZ a.s. – RGO K14 v Elektrárně Třebovice. Výroba a dodávka přehříváku č. 3, přehříváku č. 4, spojovacích potrubí mezi PK5 LS, PS a PK6, spojovacích potrubí mezi PK7 a PK8, spojovacíchpotrubí mezi PK9 a uzlovým kusem.
06/2009 

Šumperskánemocnice –Modernizace automatiky kotle BK-4, výměna komponentů hořáku a kotle.                     
06/2009

Dalkia Česká Republika, Teplárna Přerov – dodávka a montáž vnitřní plynofikace „Záložní kotelny“ Teplárny Přerov. V záložní kotelně jsou nainstalovány dva kotle OKP25. Každý kotel je osazen dvěma kombinovanými hořáky AVK 10, které byly provozovány pouze na LTO. Byl proveden rozvod plynovodu až k hořákům a dále byly nainstalovány na stávající hořáky AVK10 nové komponenty AUTOFLAME a to servo pohony plynu, snímače tlaku plynu a klapky plynu a také nové plynové ventilové zabezpečovací řady.                                                                                                                                      07/2009

TEPLO BRUNTÁL a.s. – Oprava 4ks fluidních kotlů spočívající v opravě trysek fluidních roštů kotlů K1-K4 CV Dolní v Bruntále. 
07/2009

CUKROVARY A LIHOVARY TTD, a.s. – Oprava tlakového celku kotle, výroba a dodávka dílů tlakového celku.      
07/2009

DPOV, a. s. Přerov – GO kotle, a to výměnou opotřebovaných částí tlakového celku kotle, elektroinstalace a MaR kotle. Dodávka a montáž žárových trubek do trubkovnice kotle a přehříváku páry v provozovně DPOV, a.s. Provozní středisko oprav Nymburk. 
08/2009

Dalkia Česká Republika a.s. – Oprava tlakovéhocelku kotle K3 ve výtopně Anenská, provedení talkových zkoušek, montáž kouřovodu, montáž opláštění kotle a těsnícího okruhu vrat, montáž potrubí a armatur vratné vody.           
08/2009

VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Dodávka a montáž spalinového kotle VSK 20 pro pece W71 a W72, dodávka a montáž potrubí vodního okruhu, dodávka a montáž na zabezpečení konstantního teplotního spádu spalinového kotle VSK 20.
11/2009

Česká republika – Vězeňská služba České republiky – Oprava kotle a expanzního systému – věznice Kuřim. Součástí díla bylo provedení opravy tlakového celku kotle KDVE-100, provedení zkoušek kotle, seřízení hořáku, dodávka a montáž zařízení pro odplynění topné soustavy Transfero.                                                                                                                 12/2009

Referenční akce roku 2008

V této příloze Vás chceme informovat o několika našich stěžejních investičních akcích, které jsme v několika posledních letech realizovali, s uvedením místa provedení a doby realizace.

LTM Komplex s.r.o. – Výroba spalinových kotlů na odpadní teplo KU -101/1 a KU-101/2 pro využití tepla kouřových plynů z rafinérie v Rusku. Množství spalin 130 000 Nm3/hod, teplota kouřových plynů na výstupu do kotle 450÷518 °C. Dodávka dvou kotlů o celkové hmotnosti 376t.  Dodávka v souladu standardů GOST včetně certifikace. Dokumentace v RJ. 
11/2006-01/2008

DOTEC ENERGO INTERNATIONAL s.r.o. – výroba 3 ks vrstevních roštových hradítek na uhelné kotle pro spalování černého uhlí.                                                                                                                                                               
02/2008

PRECHEZA a.s. Přerov – oprava spodního bubnu parního kotle s žárovými trubkami formou výměny původního bubnu parního kotle za nově vyrobený.                                                                                                                                   
04/2008

Teplo Břeclav s.r.o. – dodávka a montáž nových plynových hořáků typ Weishaupt na kotelně G-14, Na Hájová, Břeclav.
04/2008

SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. Praha – výroba komory PK6 z materiálu 15 128.5.  Dodávka komory bude včetně středního T výkovku, opracování komory a přípravy ke svařování v Teplárně Karviná.                             
05/2008

Agrospol Velká Bystřice s.r.o. – demontáž původních a montáž nových hořáků na sušičkách chmele v areálu společnosti Agrospol Velká Bystřice s.r.o.                                                                                                                 
05/2008

TENZA a.s. Brno – výroba dílů tlakových částí kotle K3 pro akci „Generální oprava kotle K3“ v Teplárně Otrokovice, a.s. 
06/2008

Teplo Hlučín, spol. s r.o. - výměna stávajících automatik hořáků AUTOFLAME MK4 za nové Mini MK5 Evolution.  
06/2008

Dalkia Česká republika, a.s. – dodávka a instalace dvou kusů hořáku Moraviaflame AVP 7 pro kotel K3 v provozu Tonak Nový Jičín.                                                                                                                                                           
07/2008

RAVOZ spol. s r.o. Olomouc – dodávka a montáž čtyř kusů hořáků BIO 100RB-150/135  výkon 230 kW s příslušenstvím pro spalování zemního plynu instalovaných na pražiči sladu PS 2000 ve sladovně Litovel.             
08/2008

I-THERM, spol. s.r.o. Olomouc – GO mobilního ohřívače vzduchu STAR 200-Z v Žižkových kasárnách Olomouc.  
10/2008

SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. Praha – výroba tří kusů drtičů škváry – odstruskovače. 
12/2008

Saint-Gobain Vertex s.r.o. Litomyšl – „Modernizace systému řízení hořáků“ v kotelně závodu 01 S-G Vertex, s.r.o. Litomyšl.
12/2008

TENZA a.s. Brno – výroba a montáž uhelného parního kotle VK12 pro akci „Posílení zdrojové části CTZ s.r.o. Uherské Hradiště“.                                                                                                                                                                      
12/2008

Servis plynových kotelen a hořáků  - u více jak 200 našich zákazníků

Tento výčet ještě zcela nepodává celkový obraz o činnosti naší firmy. Kromě servisní služby širokého rozsahu a montážní činnosti - dodávky na klíč formou generálního dodavatele zajišťujeme:

  • generální opravy na kotelnách
  • výrobu plynových, olejových a kombinovaných hořáků výkon 2 - 10 MW
  • výrobu některých komponentů pro technologii vytápění
  • úzce spolupracujeme se zahraničními výrobci (např. AUTOFLAME)
  • poradenskou službu při řešení rekonstrukcí a výstaveb nových kotelen
  • znalecké posudky v oblasti provozu kotlů a tlakových nádob průmyslové energetiky a ekonomiky provozu
  • revize rozvodů plynu, kotlů, tlakových nádob a elektro
  • autorizované měření emisí

Aktualizováno k 12/2008

zpět na Referenční akce

Referenční akce roku 2007

V této příloze Vás chceme informovat o několika našich stěžejních investičních akcích, které jsme v několika posledních letech realizovali, s uvedením místa provedení a doby realizace.

PLYNOMONT spol. s.r.o.  – provedení plynofikace budov TSR ČR spol. s.r.o. ul. Železniční Olomouc.              
03/2007

SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. Praha – Výroba a dodávka 1 ks bloku ohříváku vzduchu s  vypálením trubkovnice na kyslíkové plazmě včetně nástavce.                                                                                                                
07/2007

Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod – provedení výměny přehříváku páry kotle OKP-25.      
08/2007

Moravská zemědělská, a.s. Prosenice – demontáž původních a montáž nových hořáků APH-M25 PZ a APH-M16 PZ na dvou sušičkách chmele“ v areálu společnosti v Laznikách.                                                                  
08/2007

AGRA Velký Týnec, a.s. – demontáž původních a montáž nových hořáků typu APH-M 16 PZ na sušičkách chmele v areálu společnosti AGRA Velký Týnec (Čechovice).                                                                                           
08/2007

ZVVZ a.s. Milevsko – provedení výměny přehříváku, konvenčního svazku se zhotovením ochozu ohříváku
kotle RK 16. 
09/2007

Teplo Břeclav s.r.o. – dodávka a montáž nových plynových hořáků typ Weishaupt na kotelně G-15, Na Valtické, Břeclav.
09/2007

Cukrovary TTD a.s. Cukrovar České Meziříčí – výrobu, dodávku a montáž parního potrubí DN 150 v areálu cukrovaru.
09/2007

TENZA a.s. Brno – výroba 1ks přehříváku páry, 2ks ohříváku vody a 4ks zavodňovacích komor. 
 10/2007

RAVOZ spol. s r.o. Olomouc
dodávka a montáž čtyř kusů hořáků BIO 100RB-150/35  výkon 230 kW s příslušenstvím pro spalování zemního plynu instalovaných na pražiči sladu PS 2000 pro společnost GROUPE SOUFFLET, Sladovna v Pithiviers,  Francie. 
10/2007

dodávka a montáž čtyř kusů hořáků BIO 100RB-150/35 výkon 230 kW s příslušenstvím“ pro spalování zemního plynu instalovaných na pražiči sladu PS 2000 pro společnost DANISH MALTING GROUP POLSKA, Sladovna STRZEGOM, Polsko. 
10/2007

TEPLO T s.r.o. Tišnov – dodávka, montáž a uvedení do provozu plynového hořáku AVP 10 pro parní kotel Viessmann 12 t/hod.                                                                                                                                                                                            11/2007

SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. Praha – výroba 2ks komor výparníku, 2ks komor přehříváku směsi a 8ks komor přehříváku.
11/2007

VETROPACK s.r.o. NEMŠOVÁ – výroba a montáž nového spalinového utilizačního kotle v areálu Vetropack Němcová.
12/2007

zpět na Referenční akce

Referenční akce roku 2006

V této příloze Vás chceme informovat o několika našich stěžejních investičních akcích, které jsme v několika posledních letech realizovali, s uvedením místa provedení a doby realizace.

AL INVEST Břidličná a.s.
- I. Etapa - Instalace 2 ks nových čerpadel a jejich napojení na vodním hospodářství.                                                
01/2006
- Montáže žíhacích pecí F6 a F7 na hale Divize Fólie.                                                                                                         
02/2006
- Potrubní napojení kompresoru a sušičky v objektu kompresorové stanice.                                                                02/2006

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. závod 10 Broumov –  provedení výměny stávajícího olejového hořáku na kotli BK 4 za hořák plynový PHD 32 s automatikou MA 2, instalace komínu a kouřovodu a provedení plynové přípojky pro kotelnu.
03/2006

TEPVOS s.r.o. Ústí nad Orlicí –  provedení modernizace spalovacího zařízení K 4 Mazánkova ulice v Ústí nad Orlicí. Dodávka plynového hořáku Moraviaflame AVP 7 s řídícím systémem Autoflame MM MK6 s kontinuálním analyzátorem spalin EGA.                                                                                                                                                         
04/2006

Dalkia Česká republika, a.s.
- dodávka a montáž vnitřní vložky ohříváku vody Divize Přerov.                                                                                            06/2006
- běžnou opravu kotle K1 v závodu TČA Divize Karviná.                                                                                                        06/2006
-  Záložní kotelna Teplárny Přerov kompletně zhotovená formou dodávky „na klíč“.
07/2006
- rozšířená GO kotle K2 v Divizi Přerov.                                                                                             
07/2006

ECOINVEST Příbram s.r.o. –  celkovou GO stávajícího kotle PRAGA 8 t.hod-1.                                           
07/2006

Lamitek s.r.o. Litomyšl – dodávka termoolejového kotle VHK 2 s hořákem APH-M 16 PZ, dodávka expanzní nádrže. 
08/2006

Dřevozpracující družstvo Lukavec – Oprava tlakového celku kotle Vyncke.                                           
08/2006

ČKD Dukla, Montáže s.r.o Žilina
– Výroba a dodávka 34 ks hadů konvenčního přehříváku páry.                                                                      
08/2006
– Výroba a dodávka náhradních dílů na kotel OKP- 25 t/h.                                                                             
09/2006

Thermoservis, spol. s r.o. Nymburk – Výměna ekonomiséru kotle ČKD 25t/hod.     
10/2006

SYNEX investiční, a.s. –  Náhrada parního topení teplovodním v areálu Moravských skláren Květná. 
 11/2006

Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou s.r.o. –  výroba a dodávka náhradních dílů na opravu kotle R 2,8 MW typ 75 – ČKD v rozsahu tlakového celku, podélné a příčné komory a ohříváku vzduchu.                   
12/2006

RAVOZ spol. s r.o. Olomouc –  dodávka a montáž tří kusů hořáků BIO 80RB-50/35 s příslušenstvím pro spalování zemního plynu v UAB „MALTOSA“ Švenčioneliai, Litva instalovaných na pražiči sladu  PS 1100.            
12/2006

CRYSTALEX a.s. Nový Bor –  Dodávka a montáž vyvíječe páry VAP 400 o jmenovitém výkonu 400kg páry/hod. a tlaku 6 bar, včetně BoSB, dále dvou plynových kotlů pro ohřev TUV pro technologii a sociální potřeby, včetně napojení na stávající rozvody.                                                                                                                                                                    
12/2006

zpět na Referenční akce

Referenční akce roku 2005

V této příloze Vás chceme informovat o několika našich stěžejních investičních akcích, které jsme v několika posledních letech realizovali, s uvedením místa provedení a doby realizace.

Bytové hospodářství Vyškov, s.r.o. – GO kotle VSP4 a výměna opotřebených částí tlakového celku.
02/2005

CIDEM Hranice, a.s. – Dodávka a montáž ohříváku vody s žebrovanými hady-EKO do stávajícího kouřovodu za kotel K2, dodávka a montáž spalinového ochozu s regulační klapkou a ovládacím servem klapky a akumulační nádrže s měděnou topnou vložkou.                                                                                                                                                        
02/2005

AL INVEST Břidličná a.s.
- Rekonstrukce chladícího okruhu pro tavírnu divize Aluminium Plechy včetně dodávky nové chladící věže a čerpací stanice.                                                                                                                                                                                        01/2005
- Úprava STL průmyslového plynovodu pro ohřívací pece teplé válcovny.                                                                     
01/2005
- Instalace nového automatického filtru a přepojení kontilití 1-5.                                                                                   
07/2005
- Úpravy redukční stanice páry na hale teplé válcovny.                                                                                                     
07/2005
- Rekonstrukce emulzního hospodářství teplé tratě Duo 800  divize Aluminium Plechy. 
12/2005

Moravské sklárny Květná s.r.o. – dodávka spalinového kotle EGI, včetně rozvodů a parního kotle  PMD 10/0,6 MPa s plynovým hořákem a automatikou včetně potrubního  napojení napájecího a parního hospodářství, plynové přípojky, komínu, elektro rozvodů a  automatické úpravny vody. 
02/2005

ENERGETIKA, s. r. o., Stránské, SK – Výměnu horákových automatik za automatiky AST 1 s řídícím systémem AUTOFLAME MM MK6 a úprava hořáků DUMAG. 
03/2005

Ravoz spol. s r.o. – dodávka a montáž tří kusů hořáků BIO 100RB-50/35-(70)E  výkon 230 kW s příslušenstvím ve sladovně Soufflet a.s. Litovel  instalovaných na pražiči sladu  PS 1000.
04/2005

Alibona a.s. Litovel – provedena výměna řídícího systému MaR kotelny.                                                            
05/2005

TEXIPLAST, a.s. Ivanka pri Nitre  – dodávka, montáž a zprovoznění linky CHUV pro kotelnu a chladící okruh a vč. dodávky armatur a potrubních propojení kotelny osazené parním vyvíječem Certus Junior 300 dle prováděcí dokumentace vypracované společností GG Archico.                                                                                                           
06/2005

Cukrovar Vrbátky, a.s. – výměna přehříváku páry parního kotle VK 25.                                                            
07/2005

Lamitek s.r.o. Svitavy – Výroba a dodávka tlakové nádrže 28,8m3, 2,5 MPa a ocelových konstrukcí jako žebříky a pochozové lávky jsou žárově pozinkovány.
08/2005

Agrospol Velká Bystřice s.r.o. – GO 2 ks spalovacích komor sušících pecí chmele a výměna plynových ventilů a hořákové automatiky MA 2P.                                                                                                                                      
08/2005

I.J.M. Bohemia a.s. Kolín
- dodání dodatkového vodotrubného ekonomizéru DV 125.                                                                                             
08/2005 
- dodání 2 ks hořáků Moraviaflame AVP 5 bez řídícího systému, zabezpečovací řady a automatiky.
10/2005

Dalkia Česká republika, a.s.
- Přezbrojení kotle Duro- Dakovič – K1 na systém Autoflame MK 6 na provoze Tonak Nový Jičín.
                                                                                                                                                                                                        05/2005 
- Úsporná opatření v tepelném hospodářství nemocnice Nový Jičín. Přestavba kotle K1 na teplovodní provoz. Kotle K2 a K3 jsou osazeny kotli po repasi PGV 250 a KDVE 100. Byly provedeny nové a upraveny stávající potrubní rozvody v centrálním plynovém zdroji. V prostoru objektu kotelny byla instalovaná nová chemická úpravna vody pro potřebu doplňování vody do topného systému. Na kotelně byly realizovány tři samostatně regulovatelné větve ÚT a dva samostatné okruhy ohřevu TUV (NsP a BD+Internát) zajištěné plnoprůtočnými deskovými výměníky s výkonem každého okruhu 609kW.                                                                                                                                                       
12/2005
- Výměna plynových hořáků v Divize Přerov, provoz Tonak Nový Jičín.                                                                              
09/2005
- Provoz s občasnou pochůzkovou kontrolou (BOsB) v TONAK Nový Jičín v intervalu 1 x 12 hodin. Doplnění stávajícího řídícího systému o hardware umožňující monitorovat a archivovat sledované parametry včetně možnosti informovat obsluhu o poruchách formou SMS zprávy. Instalace havarijních uzávěrů na výstupních potrubích z kotlů.                10/2005
- dodávka a montáž DTI pro přenos dat z automatik hořáků MM MK 6 na PC a jejich archivaci na provoze Tonak Nový Jičín. 
12/2005

Litovelská cukrovarní a.s. – komplexní dodávku díla na klíč v rozsahu dodání a montáž kotle VK 25 -  25t/h 2,5 MPa, 350oC. Výstavba nové stavební konstrukce podkotlí  a výstavba nového kotle . Kotel je napojen na stávající zauhlování a stávající uhelnou výsypku. Napojení páry je řešeno novou trasou parního potrubí na stávající parní rozdělovač. Odkal, odluh a napájení je napojeno na stávající centrální rozvody. Kouřovod je napojen do nového mechanického filtru. Za tímto filtrem je nový   kouřový ventilátor pro výkonové potřeby nového kotle a napojení potrubní kouřovou trasou na stávající komín. Odškvárování a propad kotle je řešen s výsypem na stávající dopravníkový pás v podkotlí . Elektro a MaR je umístěno před kotlem u stěny budovy. Dálkové ovládání a monitoring kotle je sveden do stávajícího velínu na personální počítač. Zde je také dálkový monitoring sledování hladiny vody. Součástí díla je kompletní projektová dokumentace díla.                                                                               
09/2005

Hanácká potravinářská společnost, s.r.o. Brno – provedení oprav kotlů K1 a K2 v rozsahu 1ks spodního a 2ks horních dílů ekonomisérů a 1ks konvenčního svazku, s následným provedením nových vyzdívek s izolací a montáží stávajícího oplechování.                                                                                                                               
09/2005

VOP-026 Šternberk, s.p. – GO a úprava tlakové nádoby 60 m3 na netlakovou tř. 5.                                      
10/2005

Thermoservis, spol. s r.o. Nymburk – Oprava roštu parního uhelného kotle 25 t/h.                            
10/2005

Armaturka a.s. Vranová Lhota – GO kotle BK 2,5 t.hod-1.                                                                             
10/2005

ČR – Ministerstvo Obrany – opravy a výměny strojního zařízení v horkovodní uhelné kotelně v Areálu vojenských škol sídliště Víta Nejedlého Vyškov. Výměna oběhového čerpadla, oprava drtiče škváry, výměna šneků a žlabů dopravníků škváry, pásového dopravníku a oprav převodovky variátoru kotle.
11/2005

zpět na Referenční akce

Referenční akce roku 2004

V této příloze Vás chceme informovat o několika našich stěžejních investičních akcích, které jsme v několika posledních letech realizovali, s uvedením místa provedení a doby realizace.

Starobrno a.s. – pivovar Hostar Znojmo – GO plynového parního kotle BK-6.                        
03/2004

I.J.M. Bohemia a.s. Kolín–Výroba a dodávka dvou kusů plynových hořáků Moraviaflame-typ AVP 3.
05/2004

Dalkia Ostrava – kotelna STS Přerov  - Doplnění zařízení pro provoz kotelny bez trvalé obsluhy.
06/2004

Easter sugar Česká republika – cukrovar Němčice nad Hanou  - Generální oprava parního kotle OKP 16 K – 4, včetně výroby potřebných komponentů.                                                                                                                               
06/2004

Moravskoslezské cukrovary a.s. Hrušovany nad Jevišovkou – Výroba, dodávka a montáž 1 kusu napájecí nádrže s odplyňovačem.                                                                                                                                  
07/2004

Cukrovary TTD a.s. Dobrovice – Výroba, dodávka, montáž a uvedení do provozu dvou kusů hořáků AVP 10 s řídícím systémem Autoflame pro kotel KTK 25 t/hod.                                                                                                           
09/2004

Cukrovary TTD, a.s. Dobrovice – Provedení úpravy přehříváku páry, výroby a výměny I.,II. a III. stupně ohříváku kotle KTK 25 t/hod. 4,3 MPa a 420°C. Výroba, dodávka,montáž a uvedení do provozu dvou hořáků AVP 10 s řídícím systémem AUTOFLAME pro tento kotel.                                                                                                                    
09/2004

EPCOS s.r.o. Šumperk – Navržení a realizace dospalovacích jednotek pro ostranění emisí organických uhlovodíků z odtahovaného plynu z pecí ALD 2 a ALD 4.                                                                                                     
09/2004

Cukrovary TTD  a.s. Dobrovice – Dodávka, montáž a uvedení do provozu 4 kusů doregulačních a měřících řad.  
09/2004

MEACONT Praha, s.r.o. – Dodávka 4 ks analyzátorů spalin AUTOFLAME E.G.A., měřící rozsah   0-21 % 02/4-20mA. 0-500 ppm CO/4-20mA, včetně prodloužené odběrové sondy (délka 1 m, závit G1,5), bez zobrazovací jednotky.
09/2004

SYNEX CZ a.s.- Moravské sklárny Květná s.r.o. – Rekonstrukce spalinového kotle EGI  včetně potrubních rozvodů, dodávka a montáž vyvíječe páry PMD 10/ 0,6 MPa.                                                                                                              
10/2004

Vojenská ubytovací a stavební  správa Brno.  – Oprava kotlů  a strojního zařízení v centrální uhelné horkovodní kotelně osazené kotli ČKD R 11,6 MW v posádce Vyškov.                                                                             
10/2004

Repoline, s.r.o. – Provedení „Rekonstrukce kotelny PK 21 společnosti SATE Hulín“, jenž je součástí realizace stavby „Rekonstrukce systémů CZT včetně tepelného zdroje města Hulín“.                                                                   
10/2004

AMF Reece CR, s.r.o. Prostějov – Generální oprava kotle BK 4.                                                                  
10/2004

Asanace spol.  s r.o. Medlov – Generální oprava kotle BK 8.
11/2004

Lamitek s. r.o. Litomyšl – výroba stojaté tlakové akumulační nádoby objem 30 m3, konstrukční tlak 2,3 MPa, výpočtová teplota 230 °C                                                                                                                                                            
12/2004

Dalkia Česká republika, a.s. – Přezbrojení dvou kotlů Duro Dakovič  systémem AUTOFLAME MM MK 6 na provoze plynová kotelna TONAK Nový Jičín.                                                                                                                           
12/2004