Menu
Překladač (translate)
Drobečková navigace

Úvod > Reference > Referenční akce roku 2015

Referenční akce roku 2015

DEZA, a.s. – výroba a dodávka spalovacího zařízení pro využití druhotného energetického zdroje.

Rozsah:

Vypracování rojektové a technické dokumentace:

 • Basic design v rozsahu potřebném pro řádné zpracování projektu pro provádění stavby
 • Výrobní (dodavatelská) dokumentace k zařízením dodávaných zhotovitelem.
 • Dokumentace k individuálnímu a komplexnímu vyzkoušení.
 • Průvodní technická dokumentace všech nových zařízení
 • Pasporty vyhrazených technických zařízení.
 • Doklady a certifikáty vyžadované ČSN a zákonnými předpisy vztaženými k charakteru a funkci prováděné stavby
 • Doklady osvědčující provedené zkoušky a revize
 • Prohlášení o shodě na dodávaná zařízení v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění.

 Inženýrská a kompletační činnost

 • Technický dozor při instalaci a napojení předmětu díla na stávající rozvody
 • Školení personálu Objednatele před zahájením komplexních zkoušek
 • Uvedení předmětu díla do zkušebního provozu
 • Odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při individuálním a komplexním vyzkoušení a zkušebním provozu předmětu díla
 • Záruční servis v rozsahu smlouvou stanovených záruk postupem dle vzájemně odsouhlaseného reklamačního řádu, jehož oboustranný podpis je podmínkou předání a převzetí díla.

Provedení díla formou dodávek hrazených zhotovitelem

 • Převzetí v místě dodání, doprava a manipulace s dodávkami až do místa plnění předmětu díla
 • Provedení úplné dodávky a instalace předmětu díla v místě plnění včetně jeho zprovoznění
 • Provedení všech zkoušek a revizí v souladu se schválenou dokumentací individuálního a komplexního vyzkoušení
 • Likvidace odpadů vzniklých při dodání a instalace předmětu díla

 

2/2015

TON-ENERGO a.s.dodávka a montáž parního kotle 8t/hod s protiběžným roštem a pohazovačem včetně výstroje a napájecí nádrže, elektroinstalace a MaR, vyzdívek a izolací a dopravních a montážních mechanizmů

10/2013 - 1/2015

DELTA ETS energo s.r.o. – výroba Parního ohříváku vzduchu pro akci Irák vyráběno v souladu s ASME

4/2014 - 5/2015

 Ing. Jan Kalužavýroba a dodávka a montáž kotle na slámu a cyklonového odlučovače tuhých látek, usazení komínu, výroba a dodávka rozdělovače a sběrače topné vody, provedení izolace a oplechování PZ plech akumulační nádrže, spalinovodů a potrubí.

2/2014 - 6/2015 

GANED energy s.r.o. – Přestavba parního kotle BK 4 a automatiky MA-2P na teplovodní kotel v nemocnici Orlová.

6/2015 

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. – Úprava kotle na degazační plyn ČSM Sever.

Rozsah:

 • úprava kotle K2 - výměna hořáků za nové spalující výhradně degazační plyn spojená s úpravou bočních stěn kotle
 • tlakové oddělení kotle K6 - instalace tepelného výměníku
 • instalace detekčního systému DEGA - detekce metanu
 • instalace klimatizačních jednotek

11/2013 – 7/2015 

Moravskoslezské cukrovary, a.s. – Výměna stávajícího Eka K3 - (4 bloky)

8/2015 

Cukrovar Vrbátky a.s. – výroba 1ks ohříváku vody pro kotel VK25, doprava na stavbu, demontáž stávajícího ohříváku a montáž nového.

8/2015 

Tereos TTD, a.s. – Výroba, dodávka, montáž 2ks LUVA kotle VK25 a výměna trubek napájecího potrubí DN 65 na kondenzátoru v závodě České Meziříčí.

8/2015 

Nemocnice na Homolce – oprava kotle K3.

8/2015 

CS CABOT, spol. s r.o. – dodávka a výroba tepelného výměníku na výrobu páry – boiler

Rozsah:

 • vyztužení stávající OK pro nový utilizační kotel
 • výroba a instalace utilizačního kotle společně s EKO
 • napojení tohoto kotle novými kouřovody na stávající dvouplášťový komín
 • výroba a instalace redukční stanice a nových parních rozvaděčů

7/2013 – 8/2015 

TON-ENERGO a.s. – dodávka, instalace a uvedené do provozu spalinového ventilátoru pro kotel VKP 8.

10/2015 

ČKD DUKLA,Montáže s.r.o. – výroba a dodávka dílů pro opravu kotle Praga 8/t a to:

 • Výroba všech kotlových trubek
 • Výroba všech komor - Hranatá šikmá komora bude nahrazena kulatou komorou.
 • Výroba přehříváku páry včetně jeho vstupní a výstupní komory.
 • Výroba ekonomizéru
 • Výroba LUWA s přírubovým napojením
 • Výroba vynašeče škváry Martin 800/800 v provedení vynašeč popele, vodní chlazení a vodním uzávěrem. Vynašeč škváry je nabízen v provedení bez drtících hřídelí.

10/2015 

Vězeňská služba České republiky – Realizace akce „Kuřim – oprava teplovodního kotle KDVE 100 v objektu B14a“.

10/2015 

SPH-SLUŽBY, s.r.o.provést výrobu, dodávku a montáž částí tlakového celku kotle a to:

 • výroba a dodávka     19ks konvenčních svazků č.I.  
 • výroba a dodávka     18ks konvenčních svazků č.II.
 • výroba a dodávka      1ks konvenčního svazku č.III.
 • výroba a dodávka      1ks konvenčního svazku č.IV.
 • demontáž a montáž 39ks konvenčních svazků.

11/2015 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. – oprava, dodávka a výměna části tlakových celků 2kusů kotlů.

11/2015 

PRECHEZA a.s. – Obnova řídících systémů hořáků sušáren ŽP vč. projektové dokumentace pro provádění stavby, provedení výchozích revizí elektrických zařízení, výchozích revizí plynových zařízení a zpracování provedených změn do revizních knih plynového spotřebiče a provozního řádu, dále odzkoušení funkčnosti zařízení a vazeb na řídící systém a účast min.1 pracovníka na komplexních zkouškách.

12/2015 

RAVOZ spol. s.r.o. – dodávka spalovací komory pro přímý ohřev vzduchu pro pražič sladu a rekuperátoru spalin pro pražič sladu PS 2000.

12/2015 

SEKOM, spol. s r.o. – výroba a dodávka náhradního dílu vyvíječe páry G-240 v rozsahu: trubková tlaková část, dno vyvíječe, izolace a opláštění - smontováno v celek.

12/2015