Menu
Česky English Russian
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Ekologizace kotlů

Ekologizace kotlů

Naše společnost se dlouhodobě zabývá ekologizací kotlů. Taky ekologizace je zaměřena především na následující oblasti:

DeNOx (snižování emisí oxidů dusíku)

DeSOx (snižování emisí oxidů síry)

DeCO  (snižování emisí oxidu uhelnatého)

DeTZL (snižování emisí tuhých znečišťujících látek)

DeNOx (snižování emisí oxidů dusíku)

Náš systém pracuje na známém principu reakce iontů NH2- s NOx za vzniku molekulárního dusíku N2 a vody H2O a to v teplotním poli 1 000 – 1 100°C. Jedná se o tzv. selektivní nekatalytickou redukci, ve zkratce SNCR.

Tato technologie je navržena tak, aby bylo za provozu dosahováno emisního limitu při co nejmenší spotřebě reakčního činidla. Náš systém je primárně navržen pro kotle bez kontinuálního měření kvality spalin.

V našem systému používané reakční činidlo (reagent), je volně prodejný chemický přípravek známý pod obchodním názvem AdBlue®.

Účinnost metody SNCR (40 – 60%) je silně ovlivněna teplotou spalin, respektive správným umístněním trysek reagentu ve spalovací komoře v uvedeném teplotním okně, které je pro celou denitrifikační metodu absolutně stěžejní. Proto bývá umístění trysek pro každý kotel předmětem návrhu, který je podložený modelem tepelného pole daného kotle.

Předmětem návrhu bývá i dávkované množství reagentu, které je odvislé od kvality a kvantity spalin.

Obecně se námi dodávané zařízení SNCR skládá ze zásobníku reagentu, dopravního zařízení, vstřikovacího systému a vhodně navržené MaR pro daný kotel svázané se systémem Autoflame (systém optimalizace řízení spalovacího procesu).

Při posuzování nejvhodnějšího řešení samozřejmě hodnotíme a následně také i zavádíme primární opatření vedoucí ke snížení NOx.

DeSOx (snižování emisí oxidů síry)

Náš přístup v této problematice se opírá o nejjednodušší způsob odsíření, který je založen na přidávání aditiva k palivu. Z pohledu EIA je pro provozovatele nejvýhodnější jako aditivum používat mletý vápenec, který je klasifikován jako nerostná surovina. Množství přidávaného mletého vápence se mění v závislosti na kvalitě spalovaného paliva (obsah síry) a také na skutečnosti, zda daný kotel je vybaven recirkulací odprašků, či nikoliv. Uvedená recirkulace významnou měrou tento proces intenzifikuje. Pokud je recirkulace odprašků prováděna za pomocí spalin, je zároveň dosaženo i snížení obsahu CO.

Mletý vápenec, případně vápenný hydrát je dopravován autocisternami, ze kterých je „stáčen“ do zásobníkového sila (40 m3). Ze sila je toto aditivum řízeně dávkováno do uhlí, které je následně dopravováno do kotlů.

DeCO  (snižování emisí oxidu uhelnatého)

Jak již bylo uvedeno výše, lze snížení obsahu CO provést instalací recirkulace spalin. Další možností je instalace vhodně zvolené vyzdívky (sekundární dopalovací stěny), která zaručí efektivnější dohoření nadbytečného CO.

DeTZL (snižování emisí tuhých znečišťujících látek)

V této oblasti spolupracujeme s renomovanými firmami, které se dlouhodobě zabývají touto problematikou. Ve spolupráci s těmito firmami Vám nabídneme to nejlepší řešení pro Vaši konkrétní aplikaci.